กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ.2564

กลุ่ม

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับหน่วยงาน

หัวข้อ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 76499 ครั้ง