กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

2564

กลุ่ม

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 1/2564

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7945 ครั้ง