กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

2564

กลุ่ม

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกระทรวงมหาดไทย

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7948 ครั้ง