กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

2564

กลุ่ม

แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมป้่องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8839 ครั้ง