กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

2564

กลุ่ม

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13296 ครั้ง