กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

2564

กลุ่ม

แบบฟอร์มตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565)ของ มท. และตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13294 ครั้ง